Köpvillkor hos SanSan.se


1. Allmänt

1.1 Punkterna Allmänt regleras villkor mellan SanSan.se, av SanSan OÜ (kallad "Försäljaren") och kunden, som beställer i webbutiken (kallad "Köparen"). Genom att Köparen registrerar sig som användare av tjänsten eller köper produkter på SanSan.se, godkänner han dessa köpvillkor (kallad "Villkor") och förbinder sig att i fortsättningen följa dem.

1.2 Utöver Villkoren, regleras samtliga juridiska frågor vid köp av produkter via webbutiken SanSan.se, av gällande lagstiftning i Estland.

1.3 Försäljaren har rätt att ändra bland utbudet i webbutiken när som helst.

1.4 Försäljaren har rätt att enskilt ändra användaravtalets Villkor utan att vara skyldig att skriftligen per e-post meddela Köparen om detta. Ändringar i Villkoren och prislistan samt kompletteringar meddelas på hemsidan www.SanSan.se.

 

2. Prislista

2.1 Alla produkter i webbutiken är prissatta i SEK och priset inkluderar mervärdesskatt (20%).

2.2 Försäljaren har rätt att när som helst ändra priserna i webbutiken. Om priserna har ändrats efter att Köparen har beställt och betalat, förbinder sig Försäljaren att sälja dessa produkter till de gällande priserna vid köpet. Köparen har inte rätt att kräva kreditering på prisskillnaden.

 

3. Produkter och genomförande av köp

3.1 En varukorg skapas för Köparen det ögonblick då denna har tryckt på knappen bredvid produkten "Lägg i varukorgen".

3.2 Baserat på antal produkter samt det leveranssätt som Köparen väljer, visas de exakta transportkostnaderna i varukorgen.

3.3 Köparen kan lägga till, byta eller ta bort produkter i varukorgen, innan beställningen slutförs.

3.4 När Köparen har valt sina produkter och gör beställningen, förbinder sig Köparen att fylla i de uppgifter som krävs och betala produkterna med kreditkort eller via banköverföring med förskottsfaktura.

3.5 Vid beställning förbinder sig Köparen att ange sina rätta uppgifter. Försäljaren ansvarar inte för felaktiga uppgifter som Köparen angivit, som beroende på detta lett till utebliven leverans eller annat.

3.6 Köpeavtalet anses klart i det ögonblick då betalning för de beställda produkterna har inkommit på Försäljarens bankkonto.

3.7 De presenterade produktbilderna är endast avsedda att belysa produkterna och kan avvika från den verkliga produkten.

4. Betalning av produkter

4.1 Köparen kan betala för produkterna med kreditkort eller genom banköverföring med förskottsfaktura.

4.2 Produkter som betalas med faktura ska betalas senast efter 5 dagar, räknat från dagen då fakturan skickades.

4.3 Beställningen och fakturan ogiltigförklaras om Köparen inte har betalat förskottsfakturan inom 5 dagar, räknat från dagen då fakturan skickades.

4.4 Om Köparen betalar produkten med presentkort, vars värde överstiger produktens inköpspris, återbetalar inte Försäljaren den oanvända delen av presentkortets värde. Om presentkortets värde överskrids, betalar Köparen den överskridna summan enligt ovan nämnda villkor. Ett presentkort kan inte bytas till pengar och kortet är i kraft 180 kalenderdagar från utgivningstillfället, om inte annat noterats på presentkortet.

 

5. Leverans av produkterna

5.1 När avtalet har trätt i kraft enligt punkt 3.6 i Villkoren, levereras de beställda produkterna till Köparen inom 14 arbetsdagar från det att avtalet trätt i kraft, och leveransen sker på det sätt som Köparen valt i samband med beställningen. Leveranstiden kan variera beroende på produkt. Om den beställda produkten är slut i lager, förbinder sig Försäljaren att genast meddela Köparen om detta och returnera den betalda summan.

5.2 Om leveranstiden för produkterna överstiger 30 dagar och Köparen på grund av detta inte längre är intresserad av produkterna, har Köparen rätt att avbryta beställningen. I detta fall återbetalar Försäljaren den inbetalda summan till Köparens bankkonto så snabbt som möjligt.

5.3 Köparen ska försäkra sig om vid beställningen att uppgifterna är korrekta, så att leveransen av produkterna kan ske korrekt och utan fördröjning. Försäljaren ansvarar inte för fördröjning av leverans och inkorrekt hantering i de fall då de beror på slarv eller felaktiga uppgifter som Köparen angivit.

5.4 Om Köparen har valt leverans via en budtjänst och Försäljaren har överlämnat Köparens beställda produkter till transportören, tar transportören i förväg kontakt med Köparen för att specificera leveranstiden. Köparen eller mottagaren har skyldighet att på den i förväg bestämda tiden och platsen ta emot leveransen. Om det på grund av Köparen inte är möjligt att leverera produkterna inom 7 dagar efter den överenskomna tiden, returneras produkterna till Försäljaren. Försäljaren har skyldighet att återbetala summan för produkterna till Köparen, där returneringskostnaderna har dragits av.

5.5 Om budfirma har valts som transportsätt, levererar budfirman en fraktsedel tillsammans med produkterna till Köparen. Köparen är skyldig att granska paketet innan leveransordern skrivs under. Om det finns utvändiga skador på paketet har Köparen rätt att vägra ta emot produkten. Genom att skriva under leveransordern bekräftar Köparen att paketet var intakt vid överlämningstillfället, och inte hade synliga skador samt att Köparen är nöjd med skicket på paketet. Om en produkt inte tas emot, som har ett skadat paket, ska det lämnas till budtjänsten och saken ska meddelas åt Försäljaren på kundservice@sansan.se.

5.6 Hemleverans förutsätter att vägarna är framkomliga och i gott skick, så att transporten kommer fram till angiven adress. Om det blir uppenbart att leveransen inte kommer fram på grund av framkomlighet, andra omständigheter (till exempel mycket smal väg), eller på grund av väderomständigheter, måste Köparen komma överens med transportören var beställningen kan lastas av och överlämnas till Köparen. Transporten inkluderar endast leverans till dörren, ej inom fastigheten.

5.7 Dessa leveransvillkor gäller endast beställningar som ska levereras inom Sverige. Om produkterna ska levereras till skärgårdsområden eller utomlands, bör man först kontakta kundservice på kundservice@sansan.se. Därefter bekräfta vi om leverans är möjlig samt eventuella tilläggskostnader. 

5.8 Om Köparen, vid öppnandet av paketet vid leverans, upptäcker att produkten skadats under transporten eller inte annars är nöjd med produktens kvalitet, måste Köparen meddela detta åt Försäljaren så snabbt som möjligt, senast 3 dagar efter leverans. Meddelandet måste skickas skriftligen till e-postadressen kundservice@sansan.se, och det måste innehålla bilder på den skadade produkten.

 

6. Avbrytande av beställning och retur av produkt

6.1 Om Köparen vill avbryta avtalet efter att ha gjort sin beställning och innan Försäljaren har levererat beställningen, förbinder sig Köparen att meddela detta till Försäljaren så snabbt som möjligt. Ett skriftligt meddelande skickas till e- postadressen kundservice@sansan.se och det ska innehålla numret på den beställning som vill avbrytas, förnamn, efternamn, beställningsdatum och telefonnummer. Försäljaren skyldig att annullera beställningen om beställningen inte har överlämnats till transportföretaget.

6.2 Köparen har rätt att säga upp köpekontraktet inom 14 kalenderdagar efter att produkten levererats. Vid retur av produkt ska antingen ett meddelande skickas till Försäljaren på e-postadressen kundservice@sansan.se eller en ångerblankett fyllas i.

6.3 Vid retur ska produkten sändas tillbaka i originalförpackning. Produkt och förpackning får inte vara skadade eller använda. Köparen ansvarar för eventuella skador av returen i det fall som Köparen inte har använt produkten på det sätt som föreskrivits för produkten, för att kunna identifiera produktens art, egenskaper och funktion. Köparen förbinder sig därför att hantera produkten som vid normal butiksförsäljning. Försäljaren är inte skyldig att ta tillbaka produkter som är specialtillverkade eller specialbeställda.

6.4 Vid uppsägning av köpeavtalet betalar Köparen för retur, med undantag av de fall där produkten som returneras inte motsvarat Köparens beställning.

6.5 Om Köparen har skadat eller förstört produkt eller förpackning som returneras, har Försäljaren rätt att kräva ett avdrag motsvarande värdet av produkten.

6.6 Köparen är skyldig att returnera produkten inom 14 kalenderdagar från och med att uppsägningsmeddelandet har inkommit till Försäljaren.

6.7 I samband med retur av produkten återbetalar Försäljaren summan till Köparen inom 14 kalenderdagar, när meddelandet om avbrytande av avtalet mottagits, och produkten har returnerats till Försäljaren. Pengarna betalas till samma bankkonto som produkten betalades ifrån.

6.8 Köparen har inte ångerrätt för beställda tjänster (exempelvis hjälp vid montering och installation).

6.9 Ångerrätten gäller inte om köparen är ett företag.

 

7. Garanti

7.1 Försäljaren ansvarar för bristfälliga eller defekta produkter inom 2 år efter det att produkterna överlämnats till Köparen. Om tillverkaren har gett en förlängd garantitid för produkten, så står information om detta på produktbladet, under punkt "Egenskaper".

7.2 När brist och defekt har upptäcks, ber vi er skicka ett meddelande om detta till kundservice@sansan.se med beställarens namn och kontaktuppgifter (inkluderande bankkontonummer), beställningsnummer och en noggrann beskrivning av bristerna eller defekterna.

7.3 När brister eller defekter har upptäcks ska anmärkning om detta meddelas inom två månader från det att bristen eller defekten upptäckts.

7.4 Alla anmärkningar behandlas direkt och Köparen kontaktas inom 14 dagar från det att anmärkningen inkommit.

7.5 Försäljaren ansvarar inte för:

1) försämring/skada orsakade av Köparen;

2) brist som uppkommit som resultat av ej ändamålsenlig användning;

3) slitage vid normal användning av produkten.

7.6 Om produkten inte motsvarar krav eller är bristfällig, har Köparen i första hand rätt att kräva byte till motsvarande och felfri produkt. Om detta inte är möjligt, har Köparen rätt att avbryta beställningen och returnera produkten på Försäljarens bekostnad om inte motsvarar kraven.

7.7 I samband med retur av bristfällig produkt återbetalas betalad summa för produkt (tillsammans med transportavgift) till Köparens angivna bankkonto, senast inom 30 dagar från det att meddelande om avbruten beställning och önskemål om retur av produkt inkommit.

 

8. Ansvar och force majeure

8.1 Försäljarens ansvar ligger inom gränsen av försäljningspriset av produkten.

8.2 På dessa Villkor, och förhållandet Försäljare och Köpare, tillämpas estnisk lag.

8.3 Försäljaren ansvarar inte för skada eller fördröjning av leverans i de fall då skadan eller fördröjningen inte kunnat påverkas av Försäljaren, och som Försäljaren inte kunnat ha kännedom om på förhand (force majeure).

 

9. Personuppgifter och integritet

9.1 De personuppgifter som Köparen angivit i samband med beställningen noteras i Försäljarens kundregister och de används endast till försäljningsservice och produkterbjudanden för Köparen.

9.2 Köparens personuppgifter, som behövs vid leverans åt Köparen, förmedlas till transportföretaget.

9.3 Försäljaren äger inte rätt att ge Köparens personuppgifter till tredje part.

9.4 Försäljaren äger rätt att ge Köparens personuppgifter till de som har laglig rätt till detta.

9.5 En krypterad länk i alla banktransaktioner garanterar att Köparens person- och bankinformation skyddas och Försäljaren har inte åtkomst till dessa uppgifter.

9.6 Köparen har rätt att granska sina uppgifter i Försäljarens register över personuppgifter, samt att ändra dessa eller be att de personliga uppgifterna raderas från registret. Om detta begärs av Köparen, gör Försäljaren en personuppgiftsändring inom 7 dagar, räknat från mottagning av begäran.

 

10. Andra villkor

10.1 Innehåll som publicerats på hemsidan SanSan.se är skyddat av upphovsrättslagen. Allt publicerat material tillhör upphovsrättsligt Försäljaren. Användning av publicerat innehåll på hemsidan utan Försäljarens samtycke är förbjudet. För eventuell användning av innehåll och för överenskommelse av upphovsrättsersättning, ber vi er att skriftligen kontakta Försäljaren på kundservice@sansan.se.

10.2 Odefinierade frågor i dessa Villkor och tvister mellan Köpare och Försäljare löses enligt estnisk lag.

Swedbank  We accept Visa, Mastercard, American Express